STICHTING STERKIN

Een verrassende samenwerking? Niet echt.

 

 

 

 

Soms kan een klein duwtje genoeg zijn om een mooie ontwikkeling in gang te zetten. Zo waren er de afgelopen paar jaar al incidenteel gesprekken tussen Sterkin en KvINL om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Tot voor kort kwam dat niet echt van de grond; het bleef bij zo nu en dan een gesprek. Maar daar is nu verandering in gekomen. In de achterliggende maanden zijn de besprekingen geïntensiveerd. Want de besturen van zowel Sterkin als KvINL zijn het erover eens dat het meer dan wenselijk is veel nauwer samen te werken. 

Er zijn twee belangrijke argumenten om er nu serieus werk van te maken. Op de eerste plaats zijn dat onze klanten, de gebruikers van onze installaties. Voor consumenten die niet zo deskundig zijn is het heel verwarrend om twee organisaties te zien die zich ongeveer met hetzelfde bezighouden en waarvan zij de kwaliteit van de dienstverlening niet kunnen vergelijken.

Wij herinneren u in dit verband aan de conclusies in het ‘koolmonoxiderapport’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (ovv). Op zichzelf al reden genoeg om te kijken of er mogelijkheden zijn om te komen tot eenduidige regels voor kwaliteitsborging. De besturen van KvINL en Sterkin hebben naar aanleiding van het rapport dan ook meteen besloten zich in te zetten voor één regeling voor gastechnische installaties. Het ovv-rapport vormde het duwtje dat we kennelijk nodig hadden om onze aarzelingen achter ons te laten. Het tweede argument betreft kostenbesparing, kosten die de installatiebedrijven via de contributie moeten opbrengen. Samenwerking is altijd goedkoper dan zelfstandig oplossingen zoeken En zowel Sterkin als KvINL zijn het aan de bedrijven verplicht niet onnodig zaken apart op te pakken. Dat gaan we dus ook niet meer doen.

Sinds begin dit jaar hebben KvINL en Sterkin op uitvoerend niveau met grote regelmaat overleg met elkaar. Om de samenwerking te formaliseren hebben de beide besturen ook een bestuurslid aangewezen om deze samenwerking te begeleiden. Het zijn kwartiermakers die de weg plaveien om het samenwerkingsproces te intensiveren.
In de praktijk betekent dat dat een bestuurder van Sterkin
aanschuift aan de bestuurstafel van KvINL en een bestuurder van KvINL aanwezig is bij Sterkin. We laten elkaar meekijken in onze keukens en maken daarmee tegelijk kenbaar dat de keuze voor samenwerking niet vrijblijvend is. We zetten er van beide kanten flink druk op om tot mooie en concrete resultaten te komen. Voorlopig gaat het vooral om erkennings- en certificatieregelingen op die terreinen waar de overlap groot is. We streven ernaar dat in de toekomst elke nieuwe of herziene regeling door beide organisaties volledig wordt onderschreven. Op die manier zetten we een grote stap richting dat belangrijke doel: duidelijkheid scheppen voor de consument.

 

                                       

Dick Tommel, voorzitter KvINL                                                                             Ed Nijpels, voorzitter Sterkin.

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl