STICHTING STERKIN

Hoe gaat het met de wettelijke regeling voor installateurs gastoestellen?

KvINL en Sterkin hopen dat met een nieuw kabinet nu snel stappen gemaakt kunnen worden om tot een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor gas te komen. De brief van Minister Blok hierover dateert ondertussen van 19 december 2016. Meer duidelijkheid over het vervolg is wenselijk.

In zijn brief heeft minister Blok aangegeven dat hij besloten heeft: “om over te gaan tot het voorbereiden van regelgeving waarbij werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog mogen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor erkend zijn (procescertificering)”. Daarnaast dat “de regelgeving voorts zodanig zal worden uitgewerkt dat dit ook uitvoerbaar is voor ZZP’ers en bouwbedrijven die bijvoorbeeld maar één installatiemonteur in dienst hebben”. De minister schetst in de brief hoe dit traject aangepakt zal worden.

Feitelijk wil hij aanhaken bij de huidige praktijk van bestaande erkenning en certificering regelingen, die echter wel verbeterd moeten worden: Om als een wettelijk erkende regeling te worden aangemerkt zal de regeling moeten zekerstellen dat monteurs voldoende opgeleid zijn en dat er een (steekpoef) controle van het uitgevoerde werk plaatsvindt.

Als KvINL en Sterkin zijn wij blij met deze aanpak en denken dat zo de door de Onderzoeksraad geconstateerde hiaten op deze wijze opgelost kunnen worden. De aanpassingen zullen een flinke inspanning van de installatie bedrijven en hun medewerkers vragen, maar wij denken dat dat nodig is om de veiligheid zeker te stellen.

Wij onderschrijven daarnaast het uitgangspunt van de minister dat de regelgeving zo wordt opgezet dat alle goede installatie bedrijven hun werkzaamheden voort kunnen zetten. Dit geldt voor zowel van klein tot groot en van erkend tot gecertificeerd.

KvINL en Sterkin zijn, vooruitlopend op een definitief voorstel van het kabinet, al aan het voorbereiden hoe de huidige erkennings- en certificatie regelingen zo aangepast kunnen worden, dat die met de uitgangspunten van de brief van de minister in overeenstemming zijn. Wij streven daarbij nadrukkelijk naar een opzet, die voldoende kwaliteit borgt, maar daarnaast voor alle installateurs haalbaar en realiseerbaar is tegen beperkte kosten en met zo min mogelijke administratieve lasten.

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl