STICHTING STERKIN

Inspecties door Sterkin

Sterkin installateurs gaan voor kwaliteit ook d.m.v. inspecties op uitgevoerde werken

Sterkin staat voor veiligheid en kwaliteit. Hiermee loopt Sterkin voorop door de al in 2013 ingevoerde inspecties op uitgevoerde werken. Meewerken aan deze veiligheids- en kwaliteits- inspecties is onderdeel van de erkenningsregeling en dus ook voor iedere erkende installateur verplicht.

Hoe gaat een inspectie in zijn werk:

 1. Een door Sterkin geselecteerde installateur ontvangt een schrijven waarin wordt verzocht om schriftelijk een opgave te doen van recent uitgevoerde werken. Dit mag ook een onderhanden werk zijn dat op heel korte termijn wordt afgerond. 
 2. De installateur doet opgave van (zo mogelijk) 5 tot 10 uitgevoerde werken.
 3. Een door Sterkin geselecteerd en gecontracteerd inspectiebedrijf neemt contact op met de installateur teneinde een afspraak te plannen.
 4. De inspectie wordt bij de klant uitgevoerd door het inspectiebedrijf in bijzijn van de installateur.
 5. Het inspectiebureau vervaardigt voor Sterkin een inspectierapport waarvan Sterkin een kopie aan de installateur verstrekt.
 6. Indien het oordeel van de inspectie anders is dan "goedgekeurd" of "voldoet geheel", dan vraagt Sterkin de desbetreffende installateur om uitleg. Zonodig wordt nogmaals een inspectie uitgevoerd. 

Sterkin schakelt ten behoeve van deze inspecties de volegnde bedrijven in, waarmee Sterkin contractuele afspraken heeft (zo is het deze bedrijven verboden zelf werkzaamheden te verrichten voor de eindklant waar een inspectie is uitgevoerd):

 • BLIIA Installaties                                Bakel              elektra, gas, water
 • Van Oord Installatietechniek              Werkendam   gas, water
 • Carl Hansen Elektrotechniek             Rotterdam      elektra
 • Installatie Inspecties B.V.                  Amsterdam     elektra, gas, water
 • Nationaal Energie Advies B.V.          Purmerend     elektra, gas, water

Veelgestelde vragen

 1. Wat is het nut van deze inspecties?
  Sterkin is een keurmerk dat staat voor veiligheid en kwaliteit. Om dit naar de markt geloofwaardig te kunnen vertellen moeten wij als keurmerk ook laten zien dat wij werken aan deze kwaliteit. Sterkin doet dit door controle op opleiding en outillage, voorlichting door installateursdagen en vakbladen en door kwaliteitsinspecties. 
 2. Worden bij alle erkende installateurs deze inspecties uitgevoerd?
  In beginsel wel, maar uitgezonderd zijn installateurs die over een BRL, ISO of vergelijkbaar kwaliteitscertificaat beschikken.
 3. Worden alleen nieuwe installaties geïnspecteerd?
  Nee, ook uitbreiding vervanging en onderhoud worden door ons geïnspecteerd. Het is dan ook bijna altijd mogelijk om uitgevoerde werken te inspecteren.
 4. Wat zijn de kosten voor de inspectie en wie betaalt dit?
  De kosten van het inspectiebedrijf worden door Sterkin betaald.
 5. Moet ik aanwezig zijn bij de inspectie?
  Ja, Sterkin verlangt dat de verantwoordelijk installateur aanwezig is bij de inspectie.
 6. Loop ik niet het risico dat het inspectiebedrijf mijn klant inpikt?
  Nee, in het contract tussen Sterkin en het inspectiebedrijf is hiervoor een verbod opgenomen.
 7. Welke voordelen heeft een inspectie voor mij?
  Naast het feit dat u na een inspectie kunt aantonen dat u deugdelijk werk levert (reclame), komt het regelmatig voor dat een inspecteur in andere delen van installaties mogelijke verbeteringen signaleert. Vaak leidt dit vanuit de klant tot extra opdrachten.
 8. Wat moet de klant wel niet van mij denken indien de inspecteur opmerkingen heeft?
  Wij hebben met alle inspectiebedrijven afgesproken dat gebreken nooit door hen met de eindklant worden besproken. Enige uitzondering hierop is indien sprake is van een gevaarlijke situatie. In dit geval zal de inspecteur aan de installateur vragen om dit te overleggen met de eindklant. Uitsluitend indien een installateur dit zou weigeren, dan moet de inspecteur dit melden aan de eindklant.
 9. Gesproken wordt over schriftelijke opgave en dergelijk. Is dat nog van deze tijd en raakt post niet vaak zoek?
  Uiteraard mag u ons stukken toesturen per post, maar onze voorkeur gaat altijd uit naar e-mail. Dit valt bij ons ook onder schriftelijk.
 10. Wat is de doorlooptijd van een inspectietraject?
  Dit is van een aantal zaken afhankelijk, om te beginnen met het feit hoe snel u zelf zaken aanlevert en afspraken kunt maken. Wel willen wij de doorlooptijd verkorten, waarbij vanaf het moment dat u ons een opgave van werken verstrekt, de inspectie in principe binnen 10 weken wordt uitgevoerd.
 11. Kunnen door Sterkin ook sancties worden opgelegd?
  Ja, de mogelijke sancties worden hieronder weergegeven.

 

Sancties

Uiteraard hopen wij altijd dat wij geen sancties hoeven te treffen en dat wij kunnen vaststellen dat elke erkende installateur zijn werk goed en vooral veilig uitvoert. In voorkomende gevallen, waarbij wij dit niet kunnen vaststellen kan het zijn dat wij een installateur een sanctie opleggen. Een sanctie kan zijn:

 • verwijdering uit de zoekmachine op de site echteinstallateur.nl (het openbaar register)
 • boete
 • schorsing
 • doorhaling

Verwijdering uit het openbaar register gebeurt indien is gebleken dat een installateur geen werkzaamheden (meer) uitvoert die geïnspecteerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld indien een installateur zijn werkzaamheden beëindigd heeft, maar nog wel graag erkend wil blijven. In een dergelijke situatie heeft vermelding in het voor eindklanten te raadplegen register ook geen functie meer.

Een boete wordt opgelegd indien na 1 januari 2016 een eerste inspectie is uitgevoerd, waarbij het oordeel luidt "afkeur". In dit geval wordt een boete opgelegd van € 150. Deze boete is bedoeld als bijdrage in de kosten voor een nieuw uit te voeren inspectie (herinspectie).

Schorsing: Een geschorste installateur wordt altijd met naam en soort vergrijp op onze websites vermeld. Een schorsing wordt bijvoorbeeld opgelegd indien:

 • Een installateur ondanks herhaaldelijk verzoek niet binnen 13 weken na de eerste aanschrijving reageert op ons verzoek tot opgave van werken.
 • Een installateur ondanks herhaaldelijk verzoek niet reageert op ons verzoek tot opheldering m.b.t. (gedeeltelijke) afkeur van een uitgevoerd werk.
 • Bij een herinspectie blijkt dat wederom sprake is van "afkeur" van de uitgevoerde werken.

Doorhaling: Ook doorhalingen worden door ons op onze websites vermeld. Een doorhaling wordt bijvoorbeeld uitgevoerd indien:

 • Na het verstrijken van een schorsingsperiode de tekortkoming (nog) niet is verholpen of tenietgedaan.

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl